B2 LEVEL WORD LIST (TRUSTRED SOURCE)

B2 AMERICAN CULTURE WORD LIST

 

Study online at quizlet.com/_20dh2n

 

 

1. account hesap
     
2. accounts payable ödenecek hesaplar
     
3. accounts receivable alacak hesaplar
     
4. accuse suçlamak
     
5. achievement başarı
     
6. adjust ayarlamak
     
7. admit kabul etmek
     
8. advertise Reklam yapmak
     
9. advocate desteklemek
     
10. affair Iş,mesele,ilişki
     
11. agreement anlaşma
     
12. agriculture tarım
     
13. aim Amaç
     
14. aisle koridor
     
15. allowance Düzenli sağlanan para,harçlık
     
16. ambassador büyükelçi
     
17. amusement eğlence
     
18. ancient Eski
     
19. anticipate beklemek, ummak
     
20. apparent Apaçık,belirgin
     
21. appearance görünüş
     
22. appreciate takdir etmek
     
23. appropriate Uygun
     
24. approve Onaylamak
     
25. argument tartışma
     
26. arrest Tutuklamak
     
27. audience seyirci
     
28. avoid Kaçınmak
     
29. baggage-claim bagaj teslim yeri
     
30. balance sheet bilanço
     
31. bank-account banka hesabı
     
32. bankrupt iflas
     
33. bargain Pazarlık
     
34. beg Yalvarmak
     
35. beggar dilenci
     
36. blame suçlamak
     
37. board of directors yönetim kurulu
     
38. breath nefes
     
39. bribe rüşvet
     
40. budget Bütçe
     
41. candidate Aday
     

 

42. capital başkent
     
43. cash flow nakit akışı
     
44. cemetery mezarlık
     
45. Chamber of Commerce Ticaret Odası
     
46. charge Suçlamak
     
47. charming Çekici
     
48. Chief Executive başkan
     
49. circumstances koşullar
     
50. claim İddia etmek
     
51. clerk katip
     
52. client müşteri
     
53. coal taş kömürü
     
54. comment Yorum
     
55. commerce ticaret
     
56. commercial Ticari
     
57. community topluluk
     
58. competition Yarışma
     
59. complaint şikayet
     
60. concentrate konsantre olmak
     
61. condition Durum
     
62. confess İtiraf etmek
     
63. congratulate tebrik etmek
     
64. congress kongre
     
65. consider dikkate almak
     
66. construction inşaat, yapım
     
67. consult danışmak
     
68. contest yarışma
     
69. contribute katkıda bulunmak
     
70. convert Dönüştürmek
     
71. court Mahkeme
     
72. crossword bulmaca
     
73. cruel zalim
     
74. customs gümrük
     
75. dashboard Gösterge paneli
     
76. deadline son teslim tarihi
     
77. deceive kandırmak, Aldatmak
     
78. declare bildirmek, ilan etmek, beyan etmek
     
79. define tanımlamak
     
80. deflation para darlığı, deflasyon
     
81. depend Bağlı olmak
     
82. desire arzu
     

 

83. devaluation devalüasyon
     
84. diagnose teşhis etmek
     
85. disappear Ortadan kaybolmak
     
86. disappoint Hayal kırıklığına uğratmak
     
87. distance Mesafe
     
88. distribution dağıtım
     
89. dreadful korkunç
     
90. eager istekli
     
91. election seçim
     
92. embassy Elçilik
     
93. encourage cesaretlendirmek
     
94. enemy düşman
     
95. enterprise Girişim
     
96. entrepreneur girişimci
     
97. envy kıskanmak
     
98. essay deneme
     
99. establish kurmak
     
100. estimate tahmin etmek
     
101. evaluate değerlendirmek
     
102. evidence Kanıt
     
103. exaggerate Abartmak
     
104. examine incelemek
     
105. Exchange-rate döviz kuru
     
106. exhibition sergi
     
107. experiment deney
     
108. fame ün
     
109. fence çit
     
110. fix Tamir etmek
     
111. fluent akıcı
     
112. foolish aptalca
     
113. forecast Tahmin etmek
     
114. fragile kırılgan
     
115. frame çerçeve
     
116. franchise İmtiyaz, ayrıcalık
     
117. frequent Sık
     
118. fundraising para toplama
     
119. gamble Kumar
     
120. gear/transmission yükseltmek
     
121. globalization küreselleşme
     
122. government hükümet
     
123. grateful Minnettar
     
124. growth rate büyüme oranı
     
125. hair-dryer saç kurutma makinesi
     
126. harvest hasat etmek
     
127. hesitate tereddüt etmek
     
128. hire Kiralamak
     
129. hitch-hike otostop yapmak
     
130. homesick sıla hasreti
     
131. identification Kimlik
     
132. in advance önceden, peşin
     
133. include içermek
     
134. income gelir
     
135. increase artmak, artırmak
     
136. independent bağımsız
     
137. inflation enflasyon
     
138. innocent masum
     
139. inspection Muayene
     
140. inspector müfettiş
     
141. insurance sigorta
     
142. interest-rate faiz oranı
     
143. invoice fatura
     
144. judge yargıç
     
145. justice adalet
     
146. kidnapping Adam kaçırma
     
147. knowledge bilgi
     
148. labor force işgücü
     
149. landlord ev sahibi
     
150. licence-plate plaka
     
151. life-vest can yeleği
     
152. loan borç
     
153. loan agreement kredi anlaşması
     
154. magnificent muhteşem
     
155. maintain sürdürmek
     
156. marketing research pazarlama araştırması
     
157. market share pazar payı
     
158. marvellous ŞAHANE, HARİKA
     
159. massive kocaman
     
160. member of parliament milletvekili
     
161. mention bahsetmek
     
162. merchandise mal
     
163. nation ulus, millet
     
164. net capital net sermaye
     
165. objective nesnel
     
166. observe gözlemlemek
     

 

167. obvious Açık
     
168. opportunity fırsat
     
169. participate katılmak
     
170. patience sabır
     
171. percentage Yüzde
     
172. persuade ikna etmek
     
173. pollution Kirlilik
     
174. postpone ertelemek
     
175. president başkan
     
176. price control fiyat kontrolü
     
177. prison Hapishane
     
178. process süreç
     
179. profit kar
     
180. prohibit yasaklamak
     
181. promotion terfi
     
182. property özellik
     
183. proposal Öneri
     
184. prove kanıtlamak
     
185. publicity tanıtım
     
186. punctual Dakik
     
187. punishment ceza
     
188. quantity Miktar
     
189. quarrel kavga
     
190. queue sıra, kuyruk
     
191. receipt Fiş
     
192. receive almak
     
193. recognise Tanımak
     
194. recommend tavsiye etmek
     
195. reduce azaltmak
     
196. regret Pişman olmak
     
197. reject reddetmek
     
198. release Serbest bırakmak
     
199. religion Din
     
200. reluctant isteksiz, Gönülsüz
     
201. rely Güvenmek
     
202. represent Temsil etmek
     
203. request rica etmek
     
204. resolution çözülme, erme, dağılma
     
205. resource kaynak
     
206. respect Saygı
     
207. respond yanıtlamak
     
208. revenue Gelir
     

 

209. revise gözden geçirmek
     
210. rub ovmak, sürtmek
     
211. sand kum
     
212. schedule program
     
213. science bilim
     
214. seek Aramak
     
215. sense duyu
     
216. shake sallamak
     
217. share paylaşmak
     
218. sink lavabo, batmak
     
219. skyscraper Gökdelen
     
220. steering-wheel direksiyon
     
221. strike Grev, çarpmak
     
222. substitute yerine geçmek
     
223. supplier Tedarikçi
     
224. suppose farz etmek
     
225. swear yemin etmek,küfür etmek
     
226. take action harekete geçmek
     
227. take advantage avantaj elde etmek
     
228. task görev
     
229. tax vergi
     
230. throat boğaz
     
231. to book rezervasyon yaptırmak
     
232. torture işkence
     
233. trademark Marka
     
234. transmit iletmek
     
235. treat davranmak
     
236. treatment tedavi
     
237. trick hile
     
238. underline vurgulamak
     
239. unemployment işsizlik
     
240. urgent Acil
     
241. VAT(Value Added Tax) Katma DEğer Vergisi (KDV)
     
242. violent şiddetli
     
243. volunteer Gönüllü
     
244. warehouse Depo, büyük mağaza
     
245. wealthy zengin
     
246. weapon silah
     
247. whistle ıslık
     
248. wholesale toptan
     
249. witness şahit
     
250. zip fermuar, fermuarını çekmek
     

B2 LEVEL WORD LIST WITH THEIR TURKISH MEANINGS – DOWNLOAD

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *